Sociālā palīdzība

Lai saņemtu sociālo palīdzību ir jāvēršas sociālajā dienestā, kurā sociālās palīdzības organizators izvērtēs Jūsu tiesības pretendēt uz sociālo palīdzību (sociālās palīdzības pabalstiem). 

Sociālā palīdzība tiek piešķirta saskaņā ar Inčukalna novada saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2015 "Sociālā palīdzība Inčukalna novadā"


Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI)

Tiek piešķirts trūcīgām personām sakaņā ar MK 550 un saistošajiem noteikumiem "Sociālā palīdzība Inčukalna novadā"


Mājokļa (dzīvokļa) pabalsts

Tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām personām/ ģimenēm. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz materiālās un sociālās situācijas izvērtējumu.


Pabalsts medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai apmaksai

Tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām personām/ ģimenēm. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz materiālās un sociālās situācijas izvērtējumu. Netiek apmaksāti medikamenti.


Ēdināšanas pabalsts skolēniem

Tiek piešķirts bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri mācās Inčukalna novada mācību iestādēs. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz materiālās un sociālās situācijas izvērtējumu.


Ēdināšanas pabalsts Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem

Tiek piešķirts bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz materiālās un sociālās situācijas izvērtējumu.


Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei

Pabalsts tiek piešķirts par bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vispārējo obligāto izglītību. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz materiālās un sociālās situācijas izvērtējumu. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no jūlija mēneša pirmās apmeklētāju dienas līdz septembra mēneša pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.


*****************************************************************************************************

Dzimšanas pabalsts

Pabalsts tiek piešķirts par katru jaundzimušo, kura deklarētā dzīvesvieta ir Inčukalna novadā. Pabalsta apmērs EUR 300, ja novadā deklarēti abi vecāki un EUR 150, ja novadā deklarēts viens no vecākiem. Pabalsta saņemšanai iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc bērna piedzimšanas.


Pabalsts krīzes situācijā

Pabalsts tiek piešķirts personām, ģimenēm, kas nonākusi ārkārtas situācijā - stihiskas nelaimes, terora akti, dzīvojamo telpu avārijas vai citas katastrofas. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā jāiesniedz atzinums/ slēdziens no glabšanas dienesta, policijas vai ārstniecības iestādes.


Pabalsts tuberkolozes slimniekam uzturam

Pabalsts tiek piešķirts tuberkulozes slimniekam ārstēšanās periodā, pamatojoties uz medicīnas iestādes izziņu.


Rehabilitācijas pabalsts bērniem ar invaliditāti un personām ar invaliditāti kopš bērnības

Pabalsts tiek piešķirts reizi gadā pabalsta vai pakalpojuma veidā. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz ģimenes ārsta norīkojumu pakalpojuma saņemšanai.


Apbedīšanas pabalsts

Pabalsts tiek piešķirts par personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves ir bijusi Inčukalna novadā. Pabalsts tiek piešķirts personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.


Pabalsts politiski represētām personām

Pabalsts tiek piešķirts reizi gadā 25. martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā.


Pabalsts 1991. gada barikāžu dalībniekiem

Pabalsts tiek piešķirts reizi gadā 20. janvārī - 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienā. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz barikāžu dalībnieka apliecība.


Ziemassvētku pabalsts

Tiek piešķirts personām ar pirmās grupas invaliditāti, bērniem ar invaliditāti, personām ar invaliditāti kopš bērnības un daudzbērnu ģimenēm.


Pabalsts cienījama vecuma personām dzīves jubilejā

Pabalsts tiek piešķirts 75., 80., 85., 90. gadu jubilejā un pēc tam katru gadu. Pabalsts tiek izmaksāts dzimšanas dienas mēnesī. 

*****************************************************************************************************

Pabalsts audžuģimenei, kurā bērns ievietots ar Inčukalna bāriņtiesas lēmumu; bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuriem ar Inčukalna bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis, kā arī citiem aizbildņiem, kuri ar aizbildnībā esošiem bērniem ir deklarēti un faktiski dzīvo Inčukalna novadā un nesaņem pabalstu citā novadā (ar kuru lēmumu iecelta aizbildnība).

  1. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturēšanai.
  2. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei.
  3. Pabalsts aizbildņa pienākumu pildītājam.
  4. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei mācību gadu uzsākot.
  5. Ziemassvētku pabalsts.


 .