INFORMĀCIJA PAR KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDI INČUKALNA NOVADA SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ


Zemāk minētā informācija attiecās uz ikvienu personu, kura vēlas saņemt Inčukalna novada Sociālā dienesta sniegtos sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību. Datu apstrādei būs nepieciešams Jūsu paraksts, ka esat iepazinies ar Inčukalna novada Sociālā dienesta fizisko personu datu un sensitīvo datu apstrādes mērķiem un nolūkiem.

Pamats:  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679

(2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Fizisko personu datu aizsardzības likums (2000.gada 23.aprīlis).

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2013.)

 

PAR VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU

Sociālā dienesta klientu personas datu apstrādes pamatojums: Regulas 6.panta 1.punkta e)sadaļa, kur noteikts, ka personu dati tiek apstrādāti veicot likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Sociālais dienests apliecina klientu tiesību ievērošanu apstrādājot viņu personu datus veicot likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras:

·         Tiesības tikt informētam par savu personas datu apstrādi.

·         Tiesības piekļūt saviem personu datiem.

·         Tiesības labot savus personu datus.

·         Tiesības iebilst pret apstrādi.

Inčukalna novada Sociālais dienests informē par fiziskās personas datu un sensitīvo datu apstrādi, atkarībā no apstrādes mērķa un nolūka, šādos gadījumos:

·         Persona vēlas saņemt sociālos pakalpojumus.

·         Persona vēlas saņemt sociālo palīdzību.

·         Persona vēlas  iegūt informāciju par personīgām iespējām saņemt sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību.

·         Ar personu/ģimeni (ar bērniem vai bez) vai personu grupām tiek veikts sociālais darbs.

·         Saņemta informācija par bērnu tiesību pārkāpumu vai personas nonākšanu bezpalīdzīgā stāvoklī.

Augstāk minētajos gadījumos uz tiesiska pamata var tikt apstrādāti sekojoši personu dati:

·         Vārds, uzvārds

·         Personas kods (dzimšanas dati)

·         Dzīvesvietas adrese (reģistrētā un faktiskā)

·         Radniecība

·         Veselību raksturojoši dati: Invaliditātes esamība (VDEĀK dati), vardarbību apstiprinoši dokumenti, med.ped.komisiju slēdzieni, atkarību raksturojoši dokumenti, dokumenti par med.pakalpojumiem un izdevumiem, un utml.

·         VID reģistrētie ienākumi un darba vietas

·         Informācija par ienākumiem, īpašumiem un maksājumiem (UGF,UR, VSAA,   Zemesgrāmatas un CSDD dati, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu stāvoklis un tml.)

Lai nodrošinātu  pašvaldības Sociālā dienesta uzdevumu izpildi (SPSP likuma 11.pants), Sociālais dienests ir tiesīgs klientu personas datus nodot procesā (sociālais darbs, sociālā palīdzība un pakalpojumi, bērnu tiesību aizsardzība utml.)  iesaistītajām iestādēm vai pašvaldības struktūrvienībām, kā piemēram:

·         Inčukalna novada domes struktūrvienībām (finansu daļai, dzīvojamā fonda pārvaldniekam utml.);

·         Tiesībsargājošām instancēm;

·         Sociālo pakalpojumu administrēšanas un sniedzējiestādēm;

·         Pakalpojumu sniedzējiem, kam tiek pārskaitīti pabalsti (ar dzīvokļa maksājumiem saistītiem pakalpojumu sniedzējiem, izglītības iestādēm, veselības aprūpes iestādēm utml.);

·         Ārstniecības personām un iestādēm;

·         Izglītības iestādēm.

Ja ģimenes sastāvā ir nepilngadīgi bērni, to dati tiek apstrādāti nepieciešamajā apjomā.

Informējam, ka augstāk minēto darbību rezultātā saņemtā informācija tiek uzglabātā saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu.

 

 .