Sociālie pakalpojumi

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus ir jāvēršas sociālajā dienestā, kurā konsultācijas laikā sociālais darbinieks izvērtēs Jūsu tiesības pretendēt uz atbilstošiem sociālajiem pakalpojumiem. 

Sociālie pakalpojumi tiek piešķirti saskaņā ar Inčukalna novada saistošajiem noteikumiem Nr. 32/2013 "Par sociālajiem pakalpojumiem Inčukalna novada pašvaldībā" un saskaņā ar atbilstošiem MK noteikumiem.


Sociālā darba pakalpojums

Pakalpojums pieejams ikvienam novada iedzīvotājam. Pakalpojumu sniedz profesionāli sociālie darbinieki. Mērķis – rast risinājumu cilvēka psihosociālajām problēmām, atbalstīt problēmu risināšanas gaitā.


Psihologa pakalpojums

Pakalpojums pieejams ar sociālā darbinieka nosūtījumu. Pakalpojumu nodrošina profesionālas un jaukas psiholoģes. Mērķis – nodrošināt psiholoģisko atbalstu, izpēti.


Aprūpes pakalpojums dzīvesvietā

Pakalpojumu nodrošina profesionāli aprūpētāji. Pakalpojums nodrošina vecu cilvēku un invalīdu aprūpi mājās. Pakalpojumu piešķir pēc ģimenes ārsta un sociālā darbinieka novērtējuma. Tiek vērtēta katra cilvēka individuālā situācija un klienta, vai viņa apgādnieku maksātspēja par pakalpojumu.


Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums [pansionāts]

Pakalpojums tiek piešķirts izvērtējot cilvēka individuālo situāciju. Pakalpojuma piešķiršanas gadījumos jārēķinās ar pirmās pakāpes radinieku iespējamu līdzdarbību.


Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem institūcijā

Pakalpojumu piešķir pēc nepieciešamības, vērtējot ģimenes sociālo situāciju.


Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam (nepieciešamības gadījumā kopā ar vecāku), kurš cietis no prettiesiskām darbībām [krīzes centrs]

Krīzes centrs gadījumos, kad bērns cietis no vardarbības un steidzami jānodrošina bērna atrašanās ārpus mājvietas.


Sociālās rehabilitācijas pakalpojums rehabilitācijas iestādē

Personām ar funkcionāliem traucējumiem, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kā arī cilvēkiem, kas bija iesaistīti Černobiļas AES seku likvidācijā, atbilstoši MK noteikumiem 279. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešama ģimenes ārsta izziņa.


Dienas centra pakalpojums

Dienas centri nodrošina brīvā laika pavadīšanas iespējas, socializēšanos. Cilvēkiem dienas centrā ir iespēja izmantot dušu un veļas mazgājamo mašīnu. Dienas centri piedāvā dažādus brīvā laika, kā arī izglītojošus pasākumus bērniem un pusaudžiem.


Specializētā autotransporta pakalpojums

Pakalpojums pieejams vientuļiem pensionāriem, 1. un 2. grupas invalīdiem un bērniem invalīdiem reizi mēnesī bez maksas. Pakalpojuma mērķis – nodrošināt šiem cilvēkiem pieejamu medicīnas aprūpi un citas valsts un pašvaldības iestādes.


Asistenta pakalpojums

Pakalpojums pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem izsniegts speciāls VDEĀK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Mērķis – nodrošināt ārpusmājas aktivitātes. Pakalpojuma nepieciešamību izvērtē sociālais darbinieks.


Naktspatversmes pakalpojums

Pakalpojums pieejams gadījumos, ja trūcīgs vai maznodrošināts cilvēks palicis bez pajumtes. Pakalpojums tiek nodrošināts citas pašvaldības teritorijā.


Humānā palīdzība

Trūcīgām un maznodrošinātām personām.

Inčukalnā – Domes ēkas pagalmā (vasaras periodā).

Vangažos – Parka 2.


Izvērtējuma sagatavošana Veselības un darbspēju valsts ārstu komisijai, ja cilvēks kārto 1. grupas invaliditāti

Tikai gadījumos, ja datus pieprasa VDEĀK.


Sociālais dienests piedāvā arī citus valsts  sociālos pakalpojumus - 

- ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;

- ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu neredzīgām personām;

- sociālo rehabilitāciju personām, kas atkarīgas no psihoaktīvajām vielām;

- sociālo rehabilitāciju nepilngadīgām personām, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām;

- sociālo rehabilitāciju cilvēktirzniecības upuriem.