Normatīvie akti

Šeit ir pieejami normatīvie akti, kas nosaka sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu klāstu, piešķiršanas kārtību, un citas svarīgas lietas.     

Par sociālajiem pakalpojumiem Inčukalna novadā

Pakalpojumi_aktuala_versija.pdf


Sociālā palīdzība Inčukalna novadā

  • Sociālā palīdzība Inčukalna novadā trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām)

12_2019.pdf

  • Pašvaldības pabalsti Inčukalna novadā, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus

Saist_nr_13_2019_pabalsti.pdf

  • Pašvaldības pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Inčukalna novadā

Pasvaldibas_pabalsti_barenim_un_bez_vecaku_gadibas_palikusam_bernam_01_03_2021_.pdfSociālā dienesta nolikums

SD_nolikums_09_2020_.pdf

LIKUMI

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

likums

Par trūcīga statusa piešķiršanu [MK 299]

noteikumi